Consulting en Advies aan Gemeenten en Steden

[h3]Omschrijving[/h3][p]Consulting (HPG) bij groendiensten m.b.t. het Openbaar Groen

Consulting opdrachten bij groendiensten en technische diensten van gemeenten en steden kunnen
heel divers zijn. Vanuit mijn kennis en competentie behoren volgende opdrachten tot de mogelijkheden:
[list icon=’http://trendis.si/wp-themes/genius/wp-content/themes/genius/images/li-custom-image.png’ ][list_li]beheerwandeling met verantwoordelijke voor openbaar groen [/list_li]
[list_li]analyse en advies bij specifieke knelpunten (bijv. pesticidenreductie) [/list_li]
[list_li]advies bij externe ontwerpplannen[/list_li]
[list_li]pesticidentoets[/list_li]
[list_li]ondersteuning bij opmaak van ontwerpplannen opgemaakt door de diensten zelf[/list_li]
[list_li]opmaak beheerplan (HPG)[/list_li]
[list_li]hulp bij opstellen van bestekken of aanvraag tot offertes[/list_li][/list]

Adviezen zijn altijd concreet, praktisch, functie- en beheergericht en aangepast aan de mogelijkheden van de specifieke groendienst. De adviezen betreffen o.a. voorstellen voor aanlegbeheer, plantenkeuze, omvorming en regulier beheer,… Zo nodig wordt meer uitvoerige informatie opgezocht en meer uitgewerkte plannen afgeleverd.

In het voorbeeld van Zomergem is bijvoorbeeld concreet advies en ondersteuning geboden bij het groenontwerp voor de Sporthal Den Boer en bij de heraanleg van het Molenpark. Beide projecten zijn opgenomen in de bundel van de Groene Lente van VVOG.

In het geval van Den Boer betreft het de heraanleg van de omgeving rond de sporthal die opgemaakt werd door het studiebureau Goegebeur- Van Den Bulcke. Alert Eco heeft aan de groendienst advies gegeven mbt de invulling/bijsturing van het groen van deze plannen. Concreet is een beheergerichte beplanting uitgetekend bij de parkeerplaatsen, het terras en het speelterreintje. In tegenstelling tot een klassiek groenontwerp en beheer vertrekt een harmonisch invalshoek vanuit de mogelijkheden van de locatie enerzijds (zoals de droge zandgrond) en van de natuurlijke processen (zoals, successie, concurrentie,…) anderzijds. Het doel was een beplanting te voorzien die door de groendienst zonder pesticiden ecologisch kon beheerd worden met de middelen en het personeel waarover ze beschikt.

In het geval van het Molenpark gaat het over een traditionele sociale woonwijk met vrij veel openbaar groen dat door de groendienst wordt beheerd. De aanwezige groenvoorziening bestond voor een groot gedeelte uit intensief gemaaid gras, geschoren struikmassieven zonder kruidlaag en zielige boompjes met een weinig aantrekkelijke beeldkwaliteit en moeilijk te beheren. Bij de heraanleg van de stoepen is gekozen om het groen om te vormen zodat een ecologisch pesticidenvrij beheer mogelijk is. In de smalle rand langs de stoep is gekozen voor een boord van vaste planten gecombineerd met voorjaarsbollen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Zomergem (Oost-Vlaanderen) Molenpark
Uitvoering: 2011
Budget: nvt
Opdrachtgever: Groendienst Zomergem
Vermelding: Eervolle vermelding, Groene Lente 2012 (VVOG) in de categorie ‘Zonder is gezonder’
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Wijk In Groei, Stene

[h3]Omschrijving[/h3][p]De wijk Stene is een sociale woonwijk zoals je er wel meer vind in Vlaanderen, met huizen netjes naast elkaar en verder vrij veel openbaar groen met weinig uitstraling. Het Dulomi project ‘Wijk in Groei’ dat van start ging in 2003 steunde op twee pijlers nl. duurzaam groen en participatie. Verschillende partijen sloegen de handen in elkaar; De Oostendse Haard, opbouwwerk RISO, VELT, Bos en Groen en Duinenwacht. Nikè Verfaille werd aangesteld als groenontwerper. Het project resulteerde in een groenontwerp, een beheerplan (HPG), een ervaringsverslag (publicatie) en een studiedag.

Het voorontwerp was het resultaat van een doorgedreven analyse (cultuurhistorisch, groeninventarisatie, abiotiek, SWOT analyse, …). De ontwerper maakte gebruik van participerende observatie om zich een beeld te vormen van deze kleine gemeenschap en hun behoeften. Via ondermeer een bevraging, het samen bouwen van een maquette en diverse activiteiten in ‘Het huis in de Wijk’ groeide bij de bewoners een beeld van hoe ze het groen in hun wijk zagen. Tegelijk ontstond er bij de mensen een sociale band die er voorheen niet was!

Bij het ontwerpen van de diverse pleintjes is veel aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Zo werden de kinderen bijvoorbeeld onder het moto ‘Wijk in kinderschoenen’ nauw betrokken bij het ontwerpproces. Ze trokken op pad in hun wijk gewapend met een fototoestel en bandopnemer. Het volledig groenontwerp is kindgericht en spelprikkels gaan vooral uit van het terrein zelf (wadi , avontuurlijke speelheuvels, speeltoren op een heuvel met glijbaan,..) en het type beplanting (bijv; hazelaarbosje voor kampenbouw).

Het groenontwerp zorgt voor herkenningspunten (bakens) op het niveau van de wijk. Er was tegelijk behoefte aan eenheid op wijkniveau en differentiëring op straatniveau. De vormgeving van het groen sluit aan bij wat mensen kennen en sluit ook aan bij hun sociale eigenheid. Het doel was om mensen aan te zetten om de publieke groene ruimte ook echt te gebruiken en naar waarde te schatten.

Het groen moest vooral kwalitatief (lees ecologisch) omgevormd worden om pesticidenvrij en ecologisch beheerd te kunnen worden. Een gegeven dat de meeste wijkbewoners volslagen onbekend was. Zogenaamde verdiepingsactiviteiten zoals een bezoek aan een composteerplaats of bezoek aan goede voorbeelden in Gent hielpen dit beeld bij te stellen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Stene (West-Vlaanderen)
Gelegen tussen de Gistelse steenweg, Havikstraat en Eksterstraat
Ontwerp en participatie: 2003-2004
Uitvoering : Gestart 2004
Budget: 101 168€ (geen uitvoering)
Opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschap (Dulomi project) ,Oostendse Haard (Sociale huisvesting) en VELT, in samenwerking met vzw Duinenwacht (sociale tewerkstelling) en RISO (Samenlevingsopbouw)
Vermelding: nvt
Beheerplan: 2003
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]