Ecotuinscans, Stad Gent

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]In de periode van 2009 tot 2010 liep in Gent een project waarbij de burgers werden geholpen
om hun tuinen ecologischer in te richten. Het doel was om hen te motiveren om geen
bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen te gebruiken. Verder was het ook de bedoeling om
er voor te zorgen dat de tuineigenaars minder groenafval naar het containerpark brachten
door deze in de tuin zelf te verwerken. Er werd verder ook gestreefd om de natuurwaarde in
de vele privétuinen te verbeteren.

Naast een adviesloket die bereikbaar was per telefoon en email voor kort advies rond
algemene vragen m.b.t. ecologisch tuinieren, werd ook advies op maat en aan huis verstrekt.
Aan de hand van plaatsbezoeken in de tuin van de mensen zelf werd uitgebreid advies
gegeven. Van deze ecotuin-scan werd door de adviseur ook telkens een uitvoerig
schriftelijke verslag nagestuurd.

Actueel loopt dit project niet meer![/p]
[button color=’mainCol’ type=’medium’ target=’_blank’ url=’http://www.alert-eco.be/downloads/AdviesloketEcologischTuinieren001.pdf’]Download de Brochure[/button]

Consulting en Advies aan Gemeenten en Steden

[h3]Omschrijving[/h3][p]Consulting (HPG) bij groendiensten m.b.t. het Openbaar Groen

Consulting opdrachten bij groendiensten en technische diensten van gemeenten en steden kunnen
heel divers zijn. Vanuit mijn kennis en competentie behoren volgende opdrachten tot de mogelijkheden:
[list icon=’http://trendis.si/wp-themes/genius/wp-content/themes/genius/images/li-custom-image.png’ ][list_li]beheerwandeling met verantwoordelijke voor openbaar groen [/list_li]
[list_li]analyse en advies bij specifieke knelpunten (bijv. pesticidenreductie) [/list_li]
[list_li]advies bij externe ontwerpplannen[/list_li]
[list_li]pesticidentoets[/list_li]
[list_li]ondersteuning bij opmaak van ontwerpplannen opgemaakt door de diensten zelf[/list_li]
[list_li]opmaak beheerplan (HPG)[/list_li]
[list_li]hulp bij opstellen van bestekken of aanvraag tot offertes[/list_li][/list]

Adviezen zijn altijd concreet, praktisch, functie- en beheergericht en aangepast aan de mogelijkheden van de specifieke groendienst. De adviezen betreffen o.a. voorstellen voor aanlegbeheer, plantenkeuze, omvorming en regulier beheer,… Zo nodig wordt meer uitvoerige informatie opgezocht en meer uitgewerkte plannen afgeleverd.

In het voorbeeld van Zomergem is bijvoorbeeld concreet advies en ondersteuning geboden bij het groenontwerp voor de Sporthal Den Boer en bij de heraanleg van het Molenpark. Beide projecten zijn opgenomen in de bundel van de Groene Lente van VVOG.

In het geval van Den Boer betreft het de heraanleg van de omgeving rond de sporthal die opgemaakt werd door het studiebureau Goegebeur- Van Den Bulcke. Alert Eco heeft aan de groendienst advies gegeven mbt de invulling/bijsturing van het groen van deze plannen. Concreet is een beheergerichte beplanting uitgetekend bij de parkeerplaatsen, het terras en het speelterreintje. In tegenstelling tot een klassiek groenontwerp en beheer vertrekt een harmonisch invalshoek vanuit de mogelijkheden van de locatie enerzijds (zoals de droge zandgrond) en van de natuurlijke processen (zoals, successie, concurrentie,…) anderzijds. Het doel was een beplanting te voorzien die door de groendienst zonder pesticiden ecologisch kon beheerd worden met de middelen en het personeel waarover ze beschikt.

In het geval van het Molenpark gaat het over een traditionele sociale woonwijk met vrij veel openbaar groen dat door de groendienst wordt beheerd. De aanwezige groenvoorziening bestond voor een groot gedeelte uit intensief gemaaid gras, geschoren struikmassieven zonder kruidlaag en zielige boompjes met een weinig aantrekkelijke beeldkwaliteit en moeilijk te beheren. Bij de heraanleg van de stoepen is gekozen om het groen om te vormen zodat een ecologisch pesticidenvrij beheer mogelijk is. In de smalle rand langs de stoep is gekozen voor een boord van vaste planten gecombineerd met voorjaarsbollen.[/p]
[toggles][toggle title=’Project Data’]Locatie: Zomergem (Oost-Vlaanderen) Molenpark
Uitvoering: 2011
Budget: nvt
Opdrachtgever: Groendienst Zomergem
Vermelding: Eervolle vermelding, Groene Lente 2012 (VVOG) in de categorie ‘Zonder is gezonder’
[/toggle]
[toggle title=’Plan’][/toggle][/toggles]

Cursussen en Opleidingen

[h3]Omschrijving[/h3]
[p]Alert Eco geeft regelmatig cursussen en opleidingen aan diverse groepen en voor rekening
van verschillende organisaties (VELT, INVERDE, Provincie Oost-Vlaanderen,…).

Voor rekening van INVERDE werd bijvoorbeeld recent de cursussen ‘Pesticidenvrij beheer
van groenzones en verhardingen’ gegeven voor groenarbeiders en voor leidinggevenden.

Deze opleidingen kaderen in het decreet ‘Reductie van bestrijdingsmiddelen’ (RBM) die
openbare besturen verplicht om het gebruik van pesticiden tegen eind 2014 af te bouwen tot
een nulgebruik. Het betreft meerdaagse cursussen waarin zowel de theorie als de praktijk
uitvoerig aan bod komen.[/p]
[button color=’mainCol’ url=’http://www.inverde.be/opleidingen’]Cursusaanbod INVERDE[/button]